درخت برند

سطوح برند

برند ابعاد مختلفی دارد که در 7 سطح مختلف قرار دارد  که شامل سطح ریشه ، پایه ، تنه ، شاخه ، ساقه ، برگ و میوه  می باشد

درخت برند به عنوان کامل ترین مدل ارزیابی برند می باشد زیرا تمامی مولفه های برند مورد ارزیابی قرار می دهد . هر برندی بخواهد ممیزی برند اجرا نماید می باید بر اساس این سطوح ارزیابی برند صورت گیرد . نیازی نیست تمام متغیرها در هر سطح مورد ارزیابی قرار گیرد . زیرا ممکن است از صنعتی به صنعت دیگر متغیری معنی داشته باشد و متغیر دیگری معنی نداشته باشد . اما به طور کلی در هر سطح تقریبا 5 متغیر اصلی می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد .

متغیرهای برند

در مجموع درخت برند 49 متغیر دارد . نحوه امتیاز دهی کلی به درخت برند بر اساس وضعیت فعلی متغیر ، اهمیت متغیر و اهمیت سطح ، بدست می آید . به طور مثال در هر سطح 5 متغیر که مرتبط با برند می باشد تعیین می شود . اندازه هر متغیر بر اساس وضعیت آن محاسبه می شود . اهمیت هر سطح نیز تعیین می شود و اهمیت متغیر در هر سطح نیز محاسبه می گردد که از حاصل نتایج بدست امده نمره کلی برند بر اساس سطوح مختلف درخت برند به نسبت های مختلف تعیین می شود که در نهایت می توان بر حسب درصد بدست اورد . 

 مدل درخت برند

پس از ارزیابی وضعیت برند بر اساس درخت برند می توان برنامه هایی برای تقویت متغیرهایی که وضعیت مناسبی نداشتند و در درخت برند از نظر وضعیت فعلی ضعیف بودند را اجرا نمود . به طور مثال اگر برند اگاهی ضعیف باشد برای افزایش آگاهی از برند برنامه های شامل کمپین های تبلیغاتی ، ابزارهای تشویقی ، رسانه های دیجیتالی ، استفاده از روابط عمومی و… استفاده نمود . یا اگر از نظر کیفیت ، جایگاه ، داستان برند ، تداعی گر و یا …. وضعیت مناسبی نداشته باشند برنامه های هدفمندی برای تقویت هر شاخص تدوین کرده و اقدام گردد .

با این روش هر بعدی از ابعاد درخت برند با برنامه های مخصوص خود تقویت می شود که در نتیجه درخت برند به بار می نشیند. به طور کلی می بایست برند سازی را همانند . کاشت ، پرورش و رشد یک درخت در نظر گرفت که هر بخش ان نیاز مند رسیدگی می باشد تا میوه ان به بار نشیند . میوه های برند همان وفاداری مشتریان ، بیش پرداخت ، اعتبار و …. می باشد که باعث افزایش و تقویت جایگاه برند در بین رقبا و نز مشتریان می شود .