سنجش تصویر ذهنی برند

تصویر ذهنی برند

این تحقیق با هدف ارزیابی تصویر برند بانک ( یک بانک خصوصی ایران ) در سه مرحله تحقیق کیفی نیمه عمیق ، تحقیق کیفی گروه کانونی و تحقیق کمی در جامعه اماری مخاطبین عام در سطج جامعه اجرا گردید . در این تحقیق ابتدا با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه عمیق شاخص های اصلی بر اساس مدل های تصویر برند شناسایی گردید . و در ادامه نیز با استفاده از تحقیق کیفی گروه های کانونی در 5 شهر مختلف نیز مدل نهایی ارزیابی تصویر برند بانک پارسیان تعیین گردید که در نهایت مولفه های اصلی تحقیق که شامل عوامل ذیل می باشد تعیین گردید .

عملکردی ، رفتاری ، ظاهری 

سطح اعتماد مشتریها

اثر بخشی خدمات (خدمات درست )

کارایی خدمات ( انجام درست و سرعت )

نژاد ، سن ، جنسیت ، سطح درامد

موقعیت و زمان استفاده

شخصیت مثابه انسان

شخصیت مثابه حیوان

تداعیات و رخدادهای گذشته

کیفیت خدمات ، ظاهر ، کارکنان

تخصص ، اتکا ، مطلوبیت

تداعیات مطلوب و قدرتمند

برتری نسبت به رقبا و منحصر به فرد بودن

اصول اخلاقی،رعایت قوائدو استانداردها، احترام به مشترییان

احساس به برند تصویر کلی

در ادامه پرسشنامه ساختار یافته به تفکیک عوامل بیان شده طراحی گردید که در 5 شهر اصلی کشوردر جامعه اماری مخاطبین عامل 16 تا 63 سال توزیع گردید که پس از جمع اوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته تصویر برند بانک پارسیان شناسایی گردید .