منابع هزینه در تحقیقات بازار

عواملی که در هزینه های تحقیق تاثیر گذار است شامل موارد ذیل است

  •  مساله تحقیق و اهداف
  • پیشینه تحقیق
  • تعداد و نوع متغیرها
  • جامعه آماری (پراکندگی و دسترسی )
  • حجم نمونه ( دقت مورد نیاز )
  • تجزیه و تحلیل مورد نیاز

با افزایش میزان دقت نیاز به افزایش متغیرها و تعداد نمونه هستیم که این دو باعث افزایش هزینه تحقیق می شود . میزان دقت نیز وابسته به اهمیت و میزان بودجه کارفرما ( مدیریت مساله ) دارد . بنابراین هرچقدر بخواهیم دقت را افزایش دهیم هزینه تحقیق نیز افزایش می یابد . بهترین تحقیق بر اساس هزینه تحقیقی است که بر اساس هزینه باعث کسب اطلاعاتی گردد که در تصمیم گیری ها بیشترین بهره وری را حاصل می کند

 دو اشتباه مدیران در تحقیقات بازاریابی شامل موارد ذیل است

1-کسب کمترین اطلاعات

2- کسب حجم انبوهی از اطلاعات

مدیران اگر هر کدامیک از موارد عنوان شده را انجام دهند متضرر می شود . اطلاعات کم باعث تصمیم گیری بر اساس سعی و خطا می شود و اطلاعات زیاد باعث سردرگمی در تصمیم گیری می شود که در نهایت باعث در نظر نگرفتن اطلاعات به منظور تصمیم گیری می شود .

بنابراین باید اطلاعاتی را بدست اورد که سهم بسیار زیادی در تصمیم گیری ها داشته باشد . حال اگر بودجه کافی در اختیار باشد و اهمیت موضوع بالا بوده و نداشتن اطلاعات باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری ها می شود

می باید تمامی اطلاعات مورد نیاز را کسب کرد . ولی اگر بودجه کافی نباشد بر اساس میزان سرمایه گذاری در خطر باید هزینه تحقیق تخصیص داده شود . به طور مثال برای خرید منزل با قیمت 1 میلیارد نمی شود با تحقیق نصف روزه به نتیجه رسید و برای خرید یه شلوار نیز لزوما نیازی به تحقیق زیادی نیست . زیرا کل هزینه در خطر ، مبلغی نیست که برای ان هزینه ای را صرف کسب اطلاعات بهتر نمود ( مگر اینکه برای اینده نیز سهیم باشد )

هزینه های تحقیقات بازار

هزینه تحقیقات بازار به تفکیک سه عامل اصلی متغیر ، تعداد نمونه و نوع جامعه آماری متغیر می باشد . زیرا هر سه عامل در سه سطح قرار دارند . بدین صورت که تعداد متغیرها و تعداد نمونه ها می تواند سه سطح کم ، متوسط و زیاد – و نوع جامعه آماری نیز می تواند در سه سطح ساده ، متوسط و سخت باشد . که از ترکیب این سه عامل در سه سطح 27 سطح تحقیقات بازار طراحی می گردد .