ارزیابی و ارزش گذاری برند

مدل ارزیابی و ارزش گذاری برند

1-ارزیابی برند

مولفه های ارزیابی برند شامل موارد ذیل می باشند

1-1-توسعه برند :

توسعه برند به عنوان بخش اول ارزیابی برند مبتنی بر مشارکت پنج عنصر است: عوامل مشهود(ملموس) ، کیفیت، خدمات، نوآوری (فناوری یا فرآیند)، و عوامل نامشهود ( ناملموس ). این پنج عنصر زیربنای موفقیت هر نام تجاری هستند

عوامل مشهود                                                                                                   

عوامل عینی به منابع قابل شناسایی و قابل اندازه گیری مستقیمی اشاره دارد که بوسیله ماهیت خود برند کنترل میشوند.

عوامل مربوط به کیفیت

عوامل مربوط به کیفیت  به منابعی اشاره دارد که به تعهد در قبال کیفیت ، مدیریت کیفیت ودرک صحیحی از کیفیت مربوط می شوند.

عوامل مربوط به نو آوری   

عوامل مربوط به نو آوری ، عبارتند از تمامی منابع مرتبط با فعالیتها  در زمینه نوآوری.

عناصر خدماتی

عوامل  مربوط به خدمات بیانگر فعالیت هایی هستند که به منظور رضایت مندی مشتریان از سلایق آنها، و نیز افزایش درک مفهوم و عملکرد برند طراحی شده اند.

عوامل نامشهود

عوامل غیرعینی به دیدگاه های روشنفکری و منابع راهبردی و فرهنگی اشاره می کند. شاخص هایی نظیر ویژگی های تاریخی، میراث فرهنگی و یا سنتی و ..می باشند.

قدرت و عملکرد برند

قدرت برند میزان تاثیر گذاری (مثبت یا منفی) یک برند بر مشتریان و سایر ذینفعان تعریف می شود که می توان به روش های مختلفی اندازه گیری کرد.مانند قدرت قانونی برند یا قدرتی که از طریق رتبه بندی مصرف کنندگان بدست میآید می تواند مورد استفاده قرار گیرد. برای هر بعد، چندین شاخص ممکن وجود دارد.

1-2-ابعاد مربوط قدرت و عملکرد برند

ابعاد حقوقی برند

ابعاد حقوقی برند بطور خاص شامل وضعیت حمایت از برند و حیطه حقوقی مربوط به برند و مالکیت آنها می شوند.

ابعاد مربوط به سهام داران و مشتریان

ابعاد مربوط به دینفعان و مشتریان  بیانگرموضوع  واکنشهای روانشناختی و رفتاری این گروه می باشد.

وسعت بازار

وسعت بازار نشان دهنده وضعیت واقعی و حاضر بازار و نیز فرصتهایی برای افزایش رشد برند  و یا محدودیتهای ساختاری است

ابعاد اقتصادی و سیاسی پیرامون

ابعاد اقتصادی و سیاسی پیرامون، فعالیت های برند را در محیط هایی کلان را توصیف می کند.

ابعاد مالی

ابعاد مالی ارزیابی برند به همان  وضعیت  و پتانسیل درونی  برند اطلاق می شود. این اطلاعات اغلب از محاسبه های سود و زیان ها و ترازهای مالیاتی  و یا از دیگر گزارشات مالی شرکت، شهرها و یا مناطق  بدست می آیند.

2. ارزش گذاری برند

ارزش گذاری برند منعکس کننده فرآیند ارزیابی ارزش پولی یک برند است. قدرت و عملکرد نام تجاری را می توان برای یک متریک جریان نقدی مالی مانند سرعت فروش یا سطوح حاشیه به منظور نسبت دادن سهم یک نام تجاری به جریان نقدی اعمال کرد. این معیار نهایی ارزش نام تجاری پولی را ارائه می دهد. بنابراین، ارزیابی عملکرد برند به طور طبیعی به ارزش گذاری برند پولی کمک می کند

در مدل استاندارد 20671 سه رویکرد برای ارزش گذاری برند وجود دارد که شامل رویکرد هزینه ، رویکرد درامد و رویکرد بازار است . رویکرد درامد مناسب ترین رویکرد برای ارزش گذاری برند می باشد . بدین صورت که تفاوت قیمت محصول در دو حالت با برند و بدون برند محاسبه شده و با حاصلضرب این تفاوت قیمتی با میزان تولید محصول ارزرش برند محاسبه می گردد . که البته سایر عوامل را نیز می باید در نظر گرفت . شامل چرخه عمر محصول ، وضعیت بازار ، رکود ، تورم و …

<!– Google tag (gtag.js) –>

… (several lines of code) …

</script>