مراحل تحقیقات بازاریابی

مرحله اول

1- اولین مرحله نگاه به مشکلات مدیریت می باشد که ببینیم که مدیریت با چه مشکل دشواری مواجه می باشد البته مشکل می تواند  فرصت نیز باشد . بعد از تعریف و تعیین مشکل مدیریت مطابق با آن مسئله مدیریت مطرح می باشد

به عنوان مثال فروش کاهش یافته است  این یک نشانه و مشکل مدیریت است . مطابق با آن سوال این است که چرا فروش کم شده  این همان مسئله مدیریت است حال متناسب با مسئله مدیریتی مسئله تحقیقی ارائه می گردد  مانند بررسی دلایل کاهش فروش که در درون آن سوالات متعددی نهفته است مانند ارزیابی رضایت مشتریان ، بررسی عملکرد رقبا ، بررسی کانال توزیع  و…..

تعیین مسئله تحقیق مرحله بسیار مهمی بوده و اشتباه در این قسمت باعث منحرف شدن کل تحقیق و بی نتیجه ماندن تمام مراحل است.

2- مرحله دوم

– بعد از تعیین مسئله تحقیق سوال این است که چه نوع داده های برای حل مسئله نیاز است که شامل داده های ثانویه ، زمینه یابی و یا آزمایشی می باشد داده های ثانویه مربوط به تحقیق اکتشافی ، داده های زمینه یابی مربوط به تحقیق توصیفی و داده های آزمایشی در ارتباط با تحقیق آزمایشی می باشد .پس بطور کلی در این مرحله نوع تحقیق مشخص می گردد که در بیشتر مواقع تحقیق اکتشافی و در پی آن تحقیق توصیفی مطرح می باشد. یعنی ما ابتدا داده های ثانویه را بررسی کرده و در صورت لزوم به جمع آوری داده های اولیه می پردازیم . لازم به ذکر است که در قسمت های بعدی تحقیقات اکتشافی و توصیفی بیشتر توضیح داده شده است

3- مرحله سوم

در مرحله سوم شیوه سنجش تعیین می گردد در تحقیق اکتشافی از روش گروههای کانونی ، مصاحبه عمقی و فرافکنی  ، در تحقیق توصیفی از پرسشنامه و در تحقیق آزمایشی از مشاهده و یادداشت  استفاده می گردد .

4- مرحله چهارم

مرحله چهارم مربوط به تعیین نمونه می باشد که مباحث نمونه گیری که شامل جمعیت یا جامعه آماری ، چارچوب نمونه گیری ، اندازه نمونه و روش نمونه گیری مورد بررسی قرار می گیرد .

5- مرحله پنجم

در این مرحله وارد مرحله جمع آوری داده های اولیه ( عملیات میدانی )  می شویم که شامل تعیین پرسشگران ، گرد آوری داده های آماری و کنترل آن می باشد .در این مرحله از روش های مانند ارسال ایمیل – تماس تلفنی با با در نظر داشتن شرایط تحقیق ( مانند زمان تحقیق – واحد نمونه گیری – تعداد نمونه و … ) می توان بهرمند شد.

6- مرحله ششم

مرحله ششم شامل داده پردازی و تجزیه و تحلیل اطلاعات است که شامل روشهای آماری توصیفی و استنباطی می باشد

7- مرحله هفتم

در مرحله آخر نتایج تجزیه و تحلیل آماری و تحلیل نتایج و گزارش نهایی ارائه می گردد

قلمرو موضوعی مراحل تحقیق

در مرحله اول مباحث بازاربابی مطرح می باشد

مرحله دوم و سوم شامل مباحث آماری و روش تحقیق می باشد

مرحله چهارم مباحث علم آمار مورد نیاز است

در مرحله پنجم مباحث اجرایی کار می باشد که توانایی در اجرای یک پروژه میدانی لازم است

مرحله ششم تکنیک های آماری با استفاده از نرم افزار آماری مطرح می باشد که بیشتر از نرم افزار spss استفاده می شود

مرحله هفتم مربوط به مباحث بازاریابی و روش تحقیق مورد نیاز است تا بتوان نتیجه گیری معقولی داشته و پیشنهادت سازنده ای ارائه گردد