نظرسنجی و سنجش رضایت


موسسه پویا کلیه طرح های نظرسنجی و سنجش رضایت مشتریان را در سطح کشور اجرا می نماید

انواع طرح های نظرسنجی

1-نظرسنجی از کارکنان در خصوص میزان رضایت مندی پرسنل شرکت

2-نظرسنجی از مراجعین و ارباب رجوع به منظور بررسی میزان رضایت مندی ارباب رجوع و بررسی نظرات و پیشنهادت انها ( تکریم ارباب رجوع )

3-نظرسنجی از مشتریان شرکتها که شامل شرکتهای خصوصی و دولتی که دارای مشتری بوده به منظور تعیین میزان رضایت مشتریان و شناسایی
نظرات انها در خصوص نقات قوت و ضعف محصولات / خدمات ، عملکرد و …..


4-نظرسنجی از کلیه ذینفعان شرکت که به ان نظرسنجی 360 درجه می گویند . در این نظرسنجی از کلیه ذینفعان میزان رضایت و نظرات انها سنجیده می شود . ذینفعان شامل کارکنان ، ارباب رجوع ، تامین کنندگان ، نمایندگان ، سهامداران ، مشتریان و بازنشستگان می باشد .

5-نظرسنجی در خصوص عملکرد شرکت و پیمانکاران مانند شرکتهای دولتی ( شرکت گاز ، شرکت آب و فاضلاب ، برق و……. )

6-نظرسنجی دوره ای یا متوالی . در این نظرسنجی شرکتها اقدام به سنجش رضایت مندی مشتریان بصورت متوالی در طی زمانهای تعیین شده می کند تا روند رضایت مندی مشتریان بررسی شده تا بتواند اقدامات اصلاحی را به منظور افزایش رضایت مندی مشتریان اقدام نمایند . مانند نظرسنجی نمایشگاه بین المللی از بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان بصورت متوالی می باشد . در این فعالیت روند رضایت بازدیدکنندگان تجزیه و تحلیل می شود و عوامل مثور بر رضایت نیز شناسایی می گردد که با رفع نواقص میزان رضایت مندی افزایش پیدا می کند و در صورت بالا بودن رضایت اقدامات کنترلی در جهت بالا نگه داشتن رضایت اجرا می شود .

7-نظرسنجی بصورت مقطعی و بر اساس مشکل یا مساله ای خاص که در این حالت سازمان به مشکلی مواجه شده است که نیاز مند کسب اطلاعات برای حل مشکل است . در این حالت سوالات بر مبانی مساله مشخصی طراحی و بر اساس انها نیز جامعه اماری مشخصی نیز تعیین می گردد .

8-نظرسنجی در انتخابات که در این طرح ها سازمانها ، شرکتها یا ارگانهای دولتی به منظور بررسی نظرات مردم و جامعه در خصوص کاندیداهای انتخابی و انتظارات انها بررسی می شود .

9- نظر سنجی از جامعه آماری تعیین شده مانند مدیران شرکتها و فعالان اقتصادی در خصوص مساله مهمی در سطح کشور(مانند ریاست جمهوری )

با توجه به مطالب و عناوین ذکر شده نظرسنجی دارای وسعت زیادی بوده و اهداف مختلفی را شامل می شود که متولی و پاسخگوها متنوع می باشند . در بخش بازار و شرکتهای تولیدی و خدماتی نظرسنجی حول مشتریان صورت می گیرد و موضوع مورد بررسی در حوزه بازاریابی می باشد . اما در سایر بخش ها نظرسنجی می تواند اهداف اجتماعی ، سیاسی ، مدیریت شهری و….. داشته باشد .