فرایند تحقیقات بازاریابی

نقشه مفهومی فرایند تحقیقات بازاریابی شامل شش گام است که از تعریف مساله شروع و به ارائه گزارش ختم می شود

گام اول : تعریف مسئله پژوهش

اولین مرحله در هر تحقیقات بازاریابی ، تعیین مسئله است . پژوهشگران پس از گفت و گو با تصمیم گیرندگان ، مصاحبه با کارشناسان حوزه مربوطه ، تحلیل داده های ثانویه و شاید چند تحقیق کیفی مانند گروه کانونی ، مسئله را تعریف می کنند. تعریف مسئله شامل شرح مسئله تصمیم گیری مدیران ( مدیر چه باید بکند ) و مسئله تحقیقات بازاریابی ( چه اطلاعاتی مورد نیاز است ) می شود . شرکت باید چکاری انجام دهد تا سهم بازارش را افزایش دهد ؟ مسئله تحقیقات بازاریابی می تواند ارزیابی ظرفیت نهفته بازار برای محصولات شرکت باشد 

گام دوم : تدوین رویکرد برای حل مسئله پژوهش

گام سوم : تدوین طرح پژوهش

برگزیدن رویکرد به مسئله شامل شکل دادن چارچوب و الگوهای تحلیلی ، پرسش های تحقیق و فرضیه هاست . این روند با رهکارهای تعریف مسئله انجام می پذیرد .

هر طرح پژوهشی برنامه کاری یا چارچوبی برای اجرای تحقیقات بازاریابی است . تفصیل دستورالعمل های لازم برای کسب اطلاعات مورد نیاز . تحقیقات مقدماتی یا اکتشافی ، تعریف متغیرها و طراحی مقیاس های مناسب برای اندازه گیری آنها نیز بخشی از طرح تحقیق است . پگونگی دستیابی به داده ها از پاسخ دهندگان ( نظرسنجی یا آزمایش ) باید معلوم شود . در طرح پژوهشی تحلیل داده های ثانویه ، تحقیقات کیفی ( مصاحبه عمیق ، گروه های کانونی یا روشهای فرافکنی ) ، نمونه گیری ، جامعه آماری ، نمونه گیری ، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ، طراحی پرسشنامه و اجرای تحقیقات کمی ( تحقیقات میدانی با پرسشنامه بسته ) را شامل می شود . 

گام چهارم : اجرای عملیات میدانی یا گرداوری داده ها

فعالیت میدانی شامل مصاحبه حضوری ، تلفنی ، با نامه یا الکترونیکی است . گزینش ، آموزش ، پایش ، ، و ارزیابی بهینه نیروهای میدانی برای اطمینان از گردآوری درست داده ها ضروری است .

گام پنجم : اماده سازی و تجزیه و تحلیل داده ها

اماده سازی داده ها شامل مراحل پردازش داده هاست . که به تحلیل می انجامد . و شامل اصطلاح ، شماره گذاری ، رونویسی از داده های گردآوری شده است . سپس درستی کل این روند باید بازبینی شود . روند اشکال زدایی شامل بررسی اولیه پرسشنامه ها با برگه های مشاهدات است . که پاسخ ها کامل و بخردانه باشد . پاسخ های هر پرسشنامه را بصورت استاندارد وارد رایانه می شود و سپس با نرم افزارهای اماری ( spss . minitab ,SAS و ..) تجزیه و تحلیل آماری می شوند و پس از ان تفسیر و تحلیل می شوند تا نتایج مربوط به مسئله تحقیقات بازاریابی مشخص شود .

گام ششم : اماده سازی و ارائه گزارش

کل پروژه باید در قالب گزارش کتبی مستند سازی شود . که گویای پرسش های مشخص تحقیق شوند . رویکر ، طرح تحقیق شیوه گردآوری و روش تجزیه و تحلیل داده ها را شرح دهد . و نتایج یافته های اصلی را ارئه کند . گزارش کتبی با جدول . شکل و نمودار تکمیل می شود تا تاثیر گذاری و درک آن بیشتر شود . و معمولا بطور رسمی ارائه می  شود .