تیم کاری ( همکاران پژوهشی )

موسسه پويا پردازش كه داراي سابقه اجرايي در زمينه تحقیقات بازاریابی ، مطالعات آماری و نظرسنجی دارد لذا از نيروي انساني تحصیلکرده و با تجربه  د رسطح دکتری ، کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته های بازاریابی ، آمار ، روش تحقیق و … بهره‌مند مي باشد. اين موسسه قادر است با انجام پروژه هاي تحقيقاتي در حوزه بازاريابي و برندینگ همچنین کلیه تحقیقات آماری و نیز نظرسنجی های مختلف در سطوح درون سازمانی و بیرون سازمانی  به شركتها ياري رساند.
توانمندیهای این موسسه در زمینه تحقیقات بازاریابی و برندینگ ، سنجش اثر بخشی تبلیغات ، تحقیقات در حوزه دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی الکترونیکی ) ،  نظرسنجی در تمامی جوامع آماری ( مشتریان ، ارباب رجوع ، کارکنان و……) می باشد.سطح اجرایی این موسسه در کل کشور می باشد و برا ی تحقیقات میدانی در شهرهای مختلف از نیروهای بومی همان منطقه استفاده می شود .

تخصص تیم کاری موسسه بصورت موارد ذیل می باشد . 
بازاریابی 
برندینگ 
آمار 
پژوهشگری 
دیجیتال مارکتینگ 
پژوهش علوم اجتماعی 
مدیریت منابع انسانی 
پرسشگری 
———————-
کارشناس آمار 
کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار الکترونیک 
کارشناس ارشد برندینیگ
دکترای حرفه ای برندینگ 
کارشناس ارشد بازاریابی 
کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی 
دکتری جامعه شناسی 
کارشناس ارشد مدیریت