تعیین حجم بازار محصول

پروژه اندازه گیری حجم بازار در صنعت لوازم یدکی خودرو برای شرکت یاتاقان بوش ایران که با اهداف ذیل در جامعه آماری فروشندگان قطعه و تعمیرکاران خودروهای سبک و سنگین در سطج کشور اجرا گردید

تعیین اندازه بازار محصولات موجود

تعیین سهم بازار محصولات موجود

ارزیابی سهم رقبا به تفکیک محصولات

شناسایی بازارهای بالقوه محصولات

تعیین سهم رقبا به تفکیک محصولات بالقوه مشابه

بررسی عمر استفاده از یاتاقان  به تفکیک دفعات تعمیر موتور

بررسی میزان توسعه پذیری برند در جهت ارائه محصولات جدید

این تحقیق به تعداد 800 نمونه در 5 شهر تهران ، اصفهان ، تبریز ، مشهد ، کرمانشاه اجرا گردید . ابزار سنجش پرسشنامه ای بود که بر اساس ساختار متغیرها ، مولفه ها و شاخص های تحقیق که از طریق تحقیقات کیفی و کتابخانه ای بدست امد طراحی گردید .

نتایج حاصل ، تعیین کننده حجم بازار به تفکیک خودروهای مختلف ، سهم بازار یاتاقان بوش ایران و همچنین ارزیابی برند بوش ایران به تفکیک سبک و سنگین صورت گرفت . به منظور تعیین حجم بازار از روش تعیین عمر تعمیری موتور خودرو و تعیین احتمال خرابی با استفاده از روش توزیع نرمال استاندارد و تعداد کل خودروهای مربوطه بدست امده است .در تعیین سهم بازار نیز از روش های میزان فروش به تفکیک خودرو و همچنین سهم ذهنی برندها به تفکیک خودروها تعیین گردید .

<!– Google tag (gtag.js) –>

… (several lines of code) …

</script>